Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

Cách extract apk file của Android trên máy tính - How to extract Anroid app from PC?

Nếu bạn có file APK app của một Android. Bạn có thể chuyển phần mở rộng thành .zip và extract bằng một số chương trình giải nén nhưng bạn không đọc được dữ liệu từ xml file.

Hướng dẫn sau sẽ được áp dụng cho các bạn biết Tiếng Việt

Bạn cần file tải mot so tool sau:

http://code.google.com/p/dex2jar/
http://code.google.com/p/android-apktool/
http://java.decompiler.free.fr/?q=jdgui


Bây giờ, bạn có mọi thứ để extract file apk

1) Extract APK dùng APKTool. Run: apktool d
2) Extract classes.dex file tìm thấy trong APK file. bằng: jar xvf classes.dex
3) Extract the classes từ classes.dex file. Run: dex2jar classes.dex
4) Extract the classes.dex.dex2jar.jar. Run: jar xvf classes.dex.dex2jar.jar

sau dó bạn dùng jdgui tool để đọc file dex2jar vừa được tạo ra từ classes.dex


Tham khảo tại: http://droiddudes.com/2011/05/08/howto-extract-apk-into-readable-java-source-code-and-xml-files/