Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2009

Thành phần cơ bản của ứng dụng Android

Đặc tính trung tâm của Android là một ứng dụng có thể là nhân tố của ứng dụng khác. Ví dụ, nếu ứng dụng của bạn cần để hiển thị một danh sách cuộn hình ảnh và ứng dụng khác đã được phát trển cho danh sách cuộn, chúng ta có thể dùng danh sách cuộn để hỗ trợ trong việc phát triển ứng dụng danh sách cuộn hình ảnh, thuận lợi hơn việc tự bạn phát triển. Ứng dụng của bạn sẽ không liên kết với mã ứng dụng khác hoặc liên kết đến nó. Nói cách khác, nó đơn giản là bắt đầu từ những phần của ứng dụng khác.

Để chạy được ứng dụng, hệ thống phải bắt đầu một quá trình ừng dụng khi bất kì phần nào của nó là cần thiết, và những instance đối tượng Java cho những phần đó. Vì thế, không giống các ứng dụng trên hệ thống khác, ứng dụng Android không có thực thể đơn cho mọi thứ trong ứng dụng( không có main) hàm. Đúng hơn là, nó có các thành phần cở bản mà hệ thống cần và chạy khi cần thiết. Đây là bốn loại thành phần cơ bản:

Activities

Services

Broadcast receivers

Content providers


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét