Thứ Ba, 11 tháng 5, 2010

Những quyển sách lập trình C và C++

1. Ứng đụng lập trình C

2. The C Programming Language

3. C Network programming with window sockets

4. Networking __ Wireless Security

5. Lập trình C

6. Core C: A Software Engineering Approach

7. C Programming How To


8. C Container 4

9. C Profession Programmer's handbook

10. C Primer 3rd

11. C Networking Programming Volume 1

12. C Coding Standard

13. C Annotations

14. C Networking Programming Volume 2

15. C Programming language Special 3rd Edition

16. C Essential

17. The C Complete Referecne

18. http://kewlshare.com/dl/5acbb81fb8bd/Bjarne_Stroustrup_-_The_C___Programming_Language_Third_Edition_.pdf.html

19. http://kewlshare.com/dl/88d4c236dce0/Addison_Wesley_-_C___by_Dissection.pdf.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét